ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε., ενημερώνει τους δικαιούχους πράξεων που έχουν εγκριθεί με την από 3146/11.12.2020 (όπως ισχύει με την ΑΔΑ ΩΗΓΨ7ΛΩ-603) ότι είναι πλέον ενημερωμένα τα πληροφοριακά συστήματα ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ και είναι ανοικτή και διαθέσιμη η διαδικασία στο ΠΣΚΕ για τις παρακάτω ενέργειες:

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την υλοποίηση των Πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα (στις αντίστοιχες υποδράσεις των δράσεων 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 και 19.2.6 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε), αρχίζει με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατόπιν Απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και είναι επαναλαμβανόμενη με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, την πραγματοποίηση δαπανών, την υποβολή αιτήματος/ων πληρωμής και λήγει με τον έλεγχο και την οικονομική εκκαθάριση από την ΟΤΔ μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή τους.

Η ολοκλήρωση της πράξης δηλώνεται από τον δικαιούχο με τη κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή τροποποίησης της πράξης στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής οι σχετικές ενέργειες (αίτημα τροποποίησης, αίτημα προκαταβολής, αίτημα πληρωμής, αίτημα τελικής πληρωμής/ολοκλήρωσης) θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγχειριδίων και αρχείων που ακολουθούν.

Ι. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΣΚΕ ΓΙΑ Τ.Π. CLLD/LEADER

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________

Α. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Επισημαίνουμε ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία για τους δικαιούχους να μην οριστικοποιούνται τα αιτήματα πριν προηγηθεί προ-έλεγχος σε συνεργασία του δικαιούχου με στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε. για να αποφευχθούν εσφαλμένες ενέργειες που θα οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος ή αναγκαστικά σε περικοπές και καταλογισμούς.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή σε στοιχεία πράξης που έχει εγκριθεί ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ να προηγείται αίτημα τροποποίησης, και μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου από την ΕΤΑΛ Α.Ε., θα μπορέσει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων μπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησής τους όσον αφορά:

  • την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • την παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (*1)
  • την αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.)
  • την μεταφορά ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»
  • την διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).
  • άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης (*1)

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας) το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.(*1)

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης όπως π.χ: χρονοδιάγραμμα σύμβασης, αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», εγκρίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου που θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης και πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης (αναλυτικό προϋπολογισμό) πριν και μετά την τροποποίηση. (σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα).

Β.1.1 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Β.1.2 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (v.2.0-29.04.2021)

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα εφαρμόζει στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε. και καθορίζει τις διαδικασίες για τον έλεγχο της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και τη συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίησή της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ δικαιούχου και ΟΤΔ (νομικές δεσμεύσεις).

Γ.1 Αίτημα προκαταβολής:

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ, τη χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τη διαδικασία 3.1 της Εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. Η χορήγηση της προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης (συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου) που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής και να επιστραφούν στον ΕΛΕΓΕΠ οι τυχόν παραγόμενοι τόκοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της εγγυητικής.

Το αίτημα χορήγησης προκαταβολής υποβάλλεται από τον δικαιούχο στην ΕΤΑΛ Α.Ε. μέσω του ΠΣΚΕ, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. διενεργεί διοικητικό έλεγχο και αποστέλλει το αίτημα με τα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για αξιολόγηση και εκκαθάριση.

Για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή του αιτήματος, ο δικαιούχος οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίησή του στο ΠΣΚΕ, να αποστείλει στην ΟΤΔ, την υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Μετά την εκκαθάριση του αιτήματος ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τη Δημόσια Δαπάνη στον λογαριασμό της ΕΤΑΛ Α.Ε , που διατηρεί αποκλειστικά με σκοπό την πληρωμή πράξεων του Υπομέτρου 19.2 και στη συνέχεια η ΟΤΔ καταβάλει άμεσα το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ. 651/2014 σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου.

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2023.»

Χρήσιμα Έντυπα – Υποδείγματα Αιτήματος Προκαταβολής Δικαιούχου:

Γ.1.1, Αίτηση χορήγησης προκαταβολής (όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, εκτυπώνεται και αναρτάται στο ΠΣΚΕ με υπογραφή και τυχόν σφραγίδα του δικαιούχου πριν την οριστική υποβολή)

Γ.1.2, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής

Γ.1.3, Δικαιολογητικά αιτήματος Προκαταβολής

Γ.2. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ):

Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης Δημόσιας Δαπάνης των πράξεων προς τους δικαιούχους γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και την υποβολή αντίστοιχων αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης και ελέγχου για την πληρωμή.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), πρός την ΕΤΑΛ Α.Ε. μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ύστερα από την υποβολή στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλει στην ΕΤΑΛ Α.Ε., υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τα τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία ορίζονται στο παράτημα της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση το αίτημα εξετάζεται με την υποβολή του φυσικού φακέλου εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή ηλεκτρονικά (και έχει εγκριθεί τυχόν τροποποίηση).

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι έξι (6) αιτήματα πληρωμής στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η τυχόν υποβολή αιτήματος χορήγησης προκαταβολής ενώ οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης (έως 11.12.2021).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΈΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

Γ.2. Αίτηση Πληρωμής (όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, εκτυπώνεται και αναρτάται στο ΠΣΚΕ με υπογραφή και τυχόν σφραγίδα του δικαιούχου πριν την οριστική υποβολή)

Γ.2.1 Δήλωση δικαιούχου για παρακρατήσεις

Γ.2.2 Πίνακας (1) Προβλεπόμενων / Εκτελεσθεισών Εργασιών (v.2.0-28.04.2021)

Γ.2.3 Πίνακας (2) Παραστατικών Εκτελεσθεισών Εργασιών (v.2.0-28.04.2021)

Γ.2.4 Δικαιολογητικά αιτήματος Πληρωμής

Γ.2.5 Δήλωση Τραπέζης/Δανειακής Διευκόλυνσης (παράρτημα σύμβασης εφόσον επιλεγεί από τον Δικαιούχο). (επικαιροποίηση 21.05.2021)

Σημείωση: η Διαδικασία “Δανειακής Διευκόλυνσης” δεν αποτελεί μέρος του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτική πράξη. Αποτελεί θέμα  συνεργασίας των δικαιούχων με τραπεζικούς οργανισμούς  και μεταξύ τους διαβούλευση και διαπραγμάτευση. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας της διασφαλίζει κανονιστικές υποχρεώσεις και δεν φέρει ευθύνη για τις δανειακές συμβάσεις και συνεργασία- συμβατικές σχέσεις δικαιούχων με τραπεζικούς οργανισμούς. (βασική θεσμική προϋπόθεση η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου).

Δ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καταρτίστηκε Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

Στόχος του Οδηγού είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, δίνονται τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβαίνουν όπως παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και κάθε άλλου είδους προωθητικού υλικού, ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών και αφισών, καταχωρίσεις στον τύπο, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. παρέχει και σχετικό υπόδειγμα βάση του οποίου διαμορφώνεται γραφιστικά η πινακίδα που οφείλουν οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, να έχουν αναρτημένη πριν υποβάλλουν το 1ο Αίτημα πληρωμής τους.

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014 – 2020

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να μελετήσουν το παραπάνω άρθρο της ιστοσελίδας μας, τις οδηγίες και να ζητούν από την ΕΤΑΛ Α.Ε. να τους διαβιβάζουμε αρχείο με τα μεταβλητά στοιχεία που απαιτούνται για το υπόδειγμα της πινακίδας τους.

Καλή Υλοποίηση-Συνεργασία και καλά Αποτελέσματα.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση