Μυτιλήνη, 07.03.2019

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα Τ.Π CLLD/LEADER

Με την καταληκτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος της ΕΤΑΛ Α.Ε. αρ. 11/11.02.2019, και την λήψη αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδικοφανών προσφυγών, και σύμφωνα με το 1817/06.03.2019 έγγραφο της ΕΥΕ-ΠΑΑ που προβλέπει υπερδέσμευση επί του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, σας κοινοποιούμε τον τελικό πίνακα κατάταξης για την πρόσκλησης μας 19958/28.03.2018 για τις δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα (19.2.4 & 19.2.6), του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου. (Υ.Α. 13215/30.11.2017, άρθρο 10), στην οποία είχατε υποβάλλει Αίτηση Στήριξης.

Σύμφωνα με τους όρους της Υ.Α. 13215/30.11.2017 και τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Τ.Π. μας με την με αρ.πρωτ. 19958/28.03.2018 Πρόσκληση της ΕΤΑΛ Α.Ε., που είχε λάβει σύμφωνη γνώμη για την δημοσιοποίηση της από τον Ε.Φ.Δ. ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το 621/28.03.2018 έγγραφό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των προσφυγών από την αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών, συντάχθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης και εν συνεχεία επικαιροποιήθηκε – εγκρίθηκε από την ΕΔΠ με την αρ.11/11.02.2019 απόφαση, με τις τελικά Παραδεκτές αιτήσεις στήριξης μετά από εφαρμογή της υπ΄ αριθμ 1817/06.03.2019 απόφασης για Υπερδέσμευση επί του Αρχικού ποσού της Πρόσκλησης.

Η Διαδικασία πλέον προβλέπει για τις πράξεις που κρίνονται Παραδεκτές να εφαρμόσουν κάθε παρατήρηση που αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα και αποσπάσματα πρακτικών όπως έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣΑΑ για κάθε πράξη και είναι προσβάσιμα στους υποψήφιους δικαιούχους ατομικά με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, ούτως ώστε να εκδοθεί σχετική Απόφαση Ένταξης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να υπογραφεί σχετική σύμβαση με την ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης όπως προβλέπει το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσκληση.

  1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης
  2. Συνοπτική αποτύπωση Πρόσκλησης Ανά Υποδράση
  3. Θεσμικό Πλαίσιο Υ.Α. 13215/30.11.2017
  4. Θεσμικό πλαίσιο, (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α. 13215), Υ.Α. 1090/08.02.2019
  5. Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση της ΕΤΑΛ Α.Ε., 07.03.2019

 

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση