Συγχρηματοδότηση
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 150 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και την οριστικοποίηση της προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους  κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία που αναφέρονται στο ΠΣΚΕ.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια να αποσταλεί στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την επιτροπή προσφυγών της ΕΤΑΛ. Α.Ε. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Επιπλέον, ζητείται από όλους τους υπαγώγιμους δικαιούχους να υποβάλλουν Ενυπόγραφη Δήλωση Πρόθεσης Υλοποίησης (σύμφωνα με υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.”), αναφέροντας ότι σκοπεύουν ή ΔΕΝ σκοπεύουν να υλοποιήσουν το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα που δηλώνουν στην αίτηση στήριξης τους”.

Η δήλωση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να κατατεθεί στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και να πρωτοκολληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Συνοδευτικά Αρχεία:

1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Πρόθεσης Υλοποίησης.

4. Δελτίο Τύπου

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share