Συγχρηματοδότηση

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 17 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και η διαδικασία διοικητικού ελέγχου.

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER στο ΠΣΚΕ. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία που αναφέρονται στο ΠΣΚΕ.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός επτά (7) εργάσιμων ημέρων από την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια να αποσταλεί στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την επιτροπή προσφυγών της ΕΤΑΛ. Α.Ε. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Επιπλέον, ζητείται από όλους τους υπαγώγιμους δικαιούχους να υποβάλλουν Ενυπόγραφη Δήλωση Πρόθεσης Υλοποίησης (σύμφωνα με υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.”), αναφέροντας ότι σκοπεύουν ή ΔΕΝ σκοπεύουν να υλοποιήσουν το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα που δηλώνουν στην αίτηση στήριξης τους”. Η δήλωση αυτή πρέπει να κατατεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Συνοδευτικά Αρχεία:

  1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ
  3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Πρόθεσης Υλοποίησης

 

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share