Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης….

Μυτιλήνη 14.01.2019, 16:25

______________________________________________________________

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – έργων δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 και 19.2.6., δημοσιοποιώντας τον Τελικό πίνακα Αποτελεσμάτων μετά από Αξιολόγηση και διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Η Διαδικασία Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10/13.01.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.

Σύμφωνα με τη ΥΑ 13215/30.11.2017, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών στο ΟΠΣΑΑ (ενστάσεων) είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων στους δικαιούχους, ατομικά με απόδειξη παραλαβής.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr.

Tο αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους. (λαμβάνουν δε και σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το σύστημα) και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα συνημμένα έγγραφα στο πληροφοριακό σύστημα.

Συνιστούμε να μελετήσουν τις εγγραφές που εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ, και την Αναφορά Αξιολόγησης και εφόσον έχει προκύψει δειγματοληπτικός έλεγχος της αίτησης τους, και το Φύλλο Ελέγχου.

Μετά από την σημερινή διαδικασία παράδοσης για κάθε πράξη στους Υποψήφιους Δικαιούχους Επιστολής και σχετικών εγγράφων διαπιστώνεται η καθολική παραλαβή από το σύνολο των δικαιούχων με ημερομηνία 14.01.2019, με σχετική τεκμηρίωση παραλαβής, και τεκμαίρεται ως καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη, 29.01.2019, και ώρα 15:00, κατά την οποία θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση στήριξης εφόσον προκύπτει προσφυγή με τα συνημμένα αυτής και να υποβληθεί στο πρωτόκολλο στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε. (Ερμού 4, 81131, Μυτιλήνη) το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.

______________________________________________________________

  1. Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
  2. Εγχειρίδιο Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής στο ΟΠΣΑΑ 
  3. Δελτίο Τύπου
Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση