..ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του ’ξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013, για την Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ…

…η ΕΤΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει τη διδικασία υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων, ενταγμένων στον ’ξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013…

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ, 14.08.2012

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση