Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 21.03.2014.
Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 07.04.2014

Μυτιλήνη, 10.02.2014

…Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από τη διαδικασία προσαρμογής στο έγγραφο Διατύπωσης Σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” 152.253/ΨΣ2084-Β/15.10.2013, την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού όσον αφορά το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου “ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο έχει εγκριθεί στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” 2007-2013 με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, λήψη εγγράφων και τυχόν ερωτήματα παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην Περίληψη και στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.
Υπεύθυνος Έργου

Παρατίθενται τα έγγραφα του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

1. Περίληψη Διακήρυξης-Πρόσκλησης,

2. Ανακοίνωση Περίληψης σε Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, (eNOTICES), 10.02.2014

3.1 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

3.2 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

3.3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

4. Σχέδιο Σύμβασης

5. Πλαίσιο Συνεργασίας με Ε.Κ.Τ. για την πράξη ΟΠΣ:374044

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε: ΤΡΙΤΗ, 10.02.2014, ID: 2014-018839

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.02.2014

3. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ” (Ημερήσια Τοπική): ΤΡΙΤΗ, 11.02.2014

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, (Ημερήσια Οικονομική) ΤΕΤΑΡΤΗ, 12.02.2014

5. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Ημερήσια Οικονομική) ΠΕΜΠΤΗ, 13.02.2014

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 10.02.2014

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση