Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 3146/11.12.2020 Απόφασης Ένταξης επί του Παραρτήματος ΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, όσον αφορά τη σωστή επωνυμία δικαιούχου, καθώς και την περίληψη σε αυτόν δικαιούχου ως παραδεκτή πρόταση, με ΑΔΑ:ΩΗΓΨ7ΛΩ-603. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι 73 Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα που επελέγησαν από την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Ακολουθεί επίσημη γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους.

Επισημαίνουμε ότι με αυτήν δεν αναιρείται η υποχρέωση των 72 δικαιούχων για κατάθεση αιτήματος πληρωμής έως τις 11.12.2021 στο πληροφοριακό σύστημα. Μόνο ο δικαιούχος της περίληψης της επιπλέον παραδεκτής πρότασης υποχρεούται να καταθέσει αίτημα πληρωμής έως τις 09.03.2022 ύψους τουλάχιστον 10% της Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης, σύμφωνα με την ΥΑ Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2, 13214/30.11.2017, όπως ισχύει.

Ορθή Επανάληψη Απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ 3146/09.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΓΨ7ΛΩ-603)

Έκδοση Απόφασης Ένταξης – Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με των 72 εκ των 73 Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που επελέγησαν από την ΕΤΑΛ Α.Ε με ΑΔΑ:ΩΗΓΨ7ΛΩ-603.

Ακολουθεί επίσημη γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους για τη διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης πράξης σε συνέχεια της ενημέρωσης για προετοιμασία, που θα αναφέρονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η σχετική προθεσμία, καθώς και όπου εφαρμόζει ειδικοί όροι.

Σύμφωνα με την ΥΑ Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 13214/30.11.2017, όπως ισχύει, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, οφείλουν να υποβάλουν τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της πράξης (έως 11.12.2021), ύψους τουλάχιστον 10% της Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης.

Στο πλαίσιο των μέτρων που ισχύουν για την πανδημία covid-19, το σύνολο της διαδικασίας θα εκτελεσθεί κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα ή φυσικό ταχυδρομείο και όχι με φυσική παρουσία δικαιούχων.

Όπως πάντα, η Διοίκηση και η Υπηρεσιακή δομή της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για υποστήριξη και διευκρινίσεις. Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.etal-sa.gr].


Πρόσκληση για προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπογραφή σύμβασης υλοποίησης ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου στο Τ.Π. Μέτρου 19.2 – Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER (1η πρόσκληση Ιδιωτικών).

Σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30.11.2017, άρθρο 10, παρ. 3, όπως ισχύει, και την με αρ. 3146/11.12.2020 Απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρου 19.2 – έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER (2η πρόσκληση) της ΕΤΑΛ Α.Ε. – Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, προκειμένου στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπογραφεί σχετική σύμβαση υλοποίησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.etal-sa.gr) τα παρακάτω αρχεία:

  1. Απόφαση ένταξης με αρ. 3146/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓΨ7ΛΩ-603)
  2. Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης
  3. Σχέδιο σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΛ Α.Ε. και δικαιούχου
  4. Πίνακας -κατά περίπτωση- απαιτούμενων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
  5. Σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης – παράρτημα της σύμβασης

Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν (κατά περίπτωση) τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα (με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή 11.12.2020

Παράρτημα της σύμβασης αποτελεί και ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός όπως παρατίθεται στην Αναφορά αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Ειδικότερα δε σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεκμηριώνονται τυχόν παρατηρήσεις στην Αναφορά αξιολόγησης που συνόδευε την ανακοίνωση αξιολόγησης ή την οριστικοποίηση αποτελεσμάτων.

Η Απόφαση Ένταξης των υπαγώγιμων Πράξεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται η Δευτέρα 25.01.2021.

Παρακαλούμε να απαντήσετε ότι λάβατε την επιστολή-πρόσκληση στο email του αποστολέα ([email protected])

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προ-αναφερόμενη ημερομηνία-προθεσμία ενδεχομένως θα διενεργηθεί διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής

 

23

 

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση