Συγχρηματοδότηση

Στο παρόν άρθρο αναρτώνται (και ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) οι αποφάσεις ένταξης και οι αποφάσεις χρηματοδότησης διακριτά των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα και Ιδιωτικού Χαρακτήρα του ΕΠΑΛΘ, και οι τροποποιήσεις αυτών.

Α.1  Αποφάσεις ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)

Α.2 Τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)

________________________________________________________________________

Β.1 Απόφαση ένταξης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και Τροποποιήσεις

Β.2 Αποφάσεις Ατομικής Χρηματοδότησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και Τροποποιήσεις (Φάκελοι/Υποφάκελοι)

B.3 Τροποποιήσεις Ατομικών Αποφάσεων Χρηματοδότησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Υποφάκελοι)

Οι Δικαιούχου σύμφωνα με τη πρόσκληση μπορούν να ενημερώνονται και από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Κάθε δικαιούχος σύμφωνα με τη διαδικασία ενημερώνεται και ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τον ΕΦΔ – ΕΤΑΛ Α.Ε. του ΕΠΑΛΘ

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share