Συγχρηματοδότηση

Ανακοίνωση 08.04.2019. Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης.

Οριστικοποιήθηκαν σήμερα στο ΟΠΣΑΑ, οι αποφάσεις ένταξης των 23 Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα (05.04.2020) που επελέγησαν από την ΕΤΑΛ Α.Ε. για χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου, CLLD/LEADER.

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους με διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης, σχετική προθεσμία, και όπου εφαρμόζει θα καταγράφονται ειδικοί όροι.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει οι δικαιούχοι που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2016) να προετοιμάσουν άμεσα διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης

Οι δικαιούχο-Συλλογικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για το 10% του εγκεκριμένου προυπολογισμού τους στο ΟΠΣΑΑ, εντός 12 μηνών.(05.04.2020)

Επίσης πολύ σύντομα θα διοργανωθεί σεμινάριο ανάλυσης των διαδικασιών υλοποίησης με την συμμετοχή των δικαιούχων και των συμβούλων τους όπου θα παρασχεθούν οδηγίες οι οποίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τις διαδικασίες ειδικότερα εκτέλεσης πράξεων χωρίς δημόσια σύμβαση (συλλογικοί φορείς).

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής

____________________________

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.2

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.3

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.4

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.5

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.6.1

____________________________

Υπόδειγμα Σύμβασης Υλοποίησης Πράξης  (Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα)

Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου (Παράρτημα 2 Σύμβασης)

Share