Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή
Ελλάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΗΞΗ 30.09.2012
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12.10.2012

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΦΟΜ,
[11-entypo.apot.diav-fom-12.10.2012.pdf, 543 Κb]

Διάρκεια Διαβούλευσης: 14.09.2012 – 2/2012 – 5/3/2012

Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις : inquiries@etal-sa.gr και amperimenis@etal-sa.gr

Στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης

Τίτλος:
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:
Το έργο αναφέρεται σε όλους του πολίτες. Υλοποιούνται εφαρμογές για τον πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για τον πολίτη που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή.

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου που διαθέτει ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης, η τεκμηρίωσή του καθώς και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου του με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπησης στη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης του υλικού με οντολογίες, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής καταγραφής και αναμετάδοσης δράσεων του κέντρου καθώς και την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα προσφέρονται σε πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον iOs και Android.

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 374764) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των [διακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσια] ευρώ (201.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 164.146,34 €.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 14 έως 29 Σεπτεμβρίου

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) είναι: http://www.etal-sa.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.)
Τηλ.: +30 22510 29400
Φαξ.: +30 22510 29577
Email: amperimenis@etal-sa.gr, inquiries@etal-sa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ):
Τηλ: 210-3722400, 8011125555
Fax: 210 – 37 22 499
Email: infodesk@madc.gr, diavoulefsi@madc.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [etal_fom_374764_allparts_amp_v.1.0.pdf, 4,6 Μβ]

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ [entipo-ypovolis-protaseon-amp-fom-v.1.0.doc, 38Κb]

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπεύθυνος Έργου

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση