Συγχρηματοδότηση

Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης ΚΠ 4112 Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Η Διαδικασία Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τον άξονα 4 του ΕΠΑΛ, στη συνεδρίασή 46/17.08.2015.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ΚΥΑ-1911/29.10.2010, και την από 28.05.2015, πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος όπως αυτή έχει δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ-1911/29.10.2010, άρθρο 19, παράγραφος 7, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης (παραλαβής) και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

1. Πρακτικά Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού προγράμματος Αξ.4-ΕΠΑΛ, και Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης. (46/17.08.2015)

2. Δελτίο Τύπου, Ανακοίνωση, 17.08.2015)

Share