Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 14.03.2014.
Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 01.04.2014

…Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από τη διαδικασία προσαρμογής στο έγγραφο Διατύπωσης Σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” 152.310/ΨΣ5741-Β/24.10.2013, την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού όσον αφορά το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο έχει εγκριθεί στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” 2007-2013 με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, λήψη εγγράφων και τυχόν ερωτήματα παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην Περίληψη και στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.
Υπεύθυνος Έργου

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση