Συγχρηματοδότηση
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε ανακοινώνει σήμερα τελικό πίνακα κατάταξης που ολοκληρώνει την διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2, (1η) πρόσκληση για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των 30 ενστάσεων (09.10.2020) και έχουν κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους.

Έχει ολοκληρωθεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία αξιολόγησης των 150 αιτήσεων στήριξης με ένα δυστυχώς περίπλοκο διοικητικό σύστημα που επιβαρύνει συνολικά όλους τους εμπλεκόμενους ειδικά μέσα στις έκτακτες και απροσδόκητα δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. προκήρυξε 4.227.500€, το 70% των διαθέσιμων πόρων της για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Το υπόλοιπο δεσμεύθηκε στην 1η πρόσκληση των έργων συλλογικών φορέων και δημοσίου χαρακτήρα το 2018 με επιπλέον υπερδέσμευση 1.6 εκ ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ που οριζόντια αφορά το σύνολο της Ελλάδας, η ΕΤΑΛ Α.Ε. έλαβε για τη Λέσβο-πρόσφατα- επιπλέον υπερδέσμευση 5,385 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται να ανέρχεται σε 9.602.197 ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 227,14% επί των πόρων που προκηρύχτηκαν.

Από τις 150 προτάσεις, 14 απορρίπτονται για λόγους επιλεξιμότητας, 73 χρηματοδοτούνται και 63 είναι παραδεκτές μεν αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω μη διαθέσιμων πόρων.

Για τις 63 προτάσεις που δεν χρηματοδοτούνται απαιτούνται επιπλέον 7.945.603,30 ευρώ.

Το ποσοστό των παραδεκτών προτάσεων ανέρχεται σε 90,67% που για μια πρόσκληση όπως αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτό για εμάς αποδεικνύει ότι η σωστή επικοινωνία και συνεργασία με τοπικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, συμβούλους επιχειρήσεων, επαγγελματίες όπως Λογιστές, Πολιτικούς Μηχανικούς κ.α. αποδίδει και πετυχαίνει στόχους.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. αντιλαμβάνεται τον ρόλο της στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως ένα τοπικό μηχανισμό που σχεδιάζει κάτω από μια συγκροτημένη και με όραμα Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική την ενίσχυση της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, την διαφοροποίηση, την ανταγωνιστικότητα, την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην ιδιαιτερότητα της ταυτότητας της Λέσβου.

Είμαστε πολύ περήφανοι που μέσα στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον – ειδικά για τη Λέσβο- πετύχαμε μια σχετικά μικρή περιοχή στο σύνολο της Ελλάδας για το LEADER, να έχει το υψηλότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις 50 περιοχές όπου υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα του ΠΑΑ, CLLD/LEADER.

Στοχεύσαμε στην ουσιαστική και σε βάθος αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση και θεραπεία όσο το δυνατόν περισσότερων ζητημάτων ανέκυπταν με συνεχείς προσπάθειες για διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία, με διαφάνεια, ευθύνη και λογοδοσία.

Δικαιώνεται η πολύχρονη προσπάθεια της ΕΤΑΛ Α.Ε. να επικεντρωθεί στην έννοια της “εμψύχωσης της τοπικής κοινωνίας”, στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής κοινότητας στην διάχυση της πληροφορίας και στη συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για να επιλέξουν οι πολύ μικροί επιχειρηματίες να εμπιστευτούν την διοίκηση και την υπηρεσιακή δομή της Εταιρείας μας και να ρισκάρουν σε μια εποχή δύσκολη να επενδύσουν ώστε να εισφέρει όσο είναι δυνατόν και το τοπικό μας πρόγραμμα στη εθνική στρατηγική άρσης της αποεπένδυσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 52,2% των χρηματοδοτούμενων προτάσεων αφορούν την μεταποίηση-τυποποίηση-εμπορία τοπικών αγροτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά υψηλός δείκτης για το πολλαπλασιαστικό όφελος στην τοπική κοινωνία, στην ανάπτυξη και στην τοπική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. (το 16% στον Δευτερογενή Τομέα, το 5,2% στις υπηρεσίες, το 16,6% στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υπηρεσιών και εστίαση και το 9,3% στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τουρισμό και εστίαση).

Σήμερα το σκέλος του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ για επενδύσεις από 6,054 εκ ευρώ δημόσια δαπάνη ανέρχεται μέσω υπερδέσμευσης σε 13,055 εκ ευρώ. Εκκρίνονται πλέον συνολικά (δημόσια και ιδιωτικά) 96 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους (με ιδία συμμετοχή) ύψους 17.604.753,63 ευρώ.

Το γεγονός της υψηλής “ζήτησης” που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΑ, υπομέτρο 19.2 – το CLLD/LEADER Λέσβου, πρέπει τα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να αναγνωρισθούν οι ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες της παραμεθόριας Λέσβου που σηκώνει υπερβάλλον βάρος πολλαπλών κρίσεων. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες και επικοινωνίες και σε τεχνοκρατικό και σε πολιτικό επίπεδο επιδιώκοντας την περεταίρω αύξηση της υπερδέσμευσης για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών.

Ο Τελικός Πίνακας κατάταξης της αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr, ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχου με ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) και εκδίδεται και δελτίο τύπου.

Βασικός στόχος πλέον της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι η άμεση έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς καθυστερήσεις, έχουν ξεκινήσει πληρωμές έργων συλλογικών φορέων και επιδιώκουμε να ξεκινήσουν οι πληρωμές δαπανών και των ιδιωτικών έργων, για να δούμε άμεσα και ορατά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών ανακοίνωση με ατομική ειδοποίηση προς τους δικαιούχους που χρηματοδοτούνται οι πράξεις τους για την διαδικασία έκδοσης απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τυχόν επιμέρους όρους. Μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης.

Εφιστούμε την προσοχή τους 73 δικαιούχους που χρηματοδοτούνται να προσέξουν και να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους – όπου αφορά- όπως την έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, την μετατροπή προσυμφώνων μίσθωσης σε συμβολαιογραφικά μισθωτήρια κ.α. που επιγράφονται στην πρόσκληση.

Όπως πάντα, η Διοίκηση και η Υπηρεσιακή δομή της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για υποστήριξη και διευκρινήσεις. Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.etal-sa.gr].

  1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης
  2. Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση της ΕΤΑΛ Α.Ε., 14.10.2020

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Παναγιώτης Τατάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. & ΕΔΠ

 

23

 

Share