Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Για υποβολή πρότασης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση έως δύο (2) Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας, ΕΚΔΟΣΗ 1η/16.01.2024, Α.Π.: 23719/16.01.2024.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι θα προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως δύο (2) Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό για την υλοποίηση του αντικειμένου της Εταιρείας, όσον αφορά τα παρακάτω τμήματα του διοικητικού/λειτουργικού της οργανογράμματος με διάρκεια έως τις 30.09.2024, ή εφόσον απαιτηθεί έως τη λήξη των έργων και προγραμμάτων που εκτελεί η Εταιρεία όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 της πρόσκλησης και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εφόσον παραταθούν.

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στελέχη, σύμφωνα με τους παρακάτω κλάδους εξειδίκευσης:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΩΝ Στη συνέχεια έχει αναρτηθεί το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ, 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ, 6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

Η πρόσκληση από τη δημοσίευσή της στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα της Εταιρείας θα παραμείνει ενεργή από τη δημοσίευση έως τη Δευτέρα, 05.02.2024

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (αρχεία word)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο πλήρη Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., στη Μυτιλήνη, Ερμού 4, 81131, μέχρι τη Δευτέρα, 05.02.2024, και ώρα 14:00 μ.μ. με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ για τη θέση [όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της πρόσκλησης] και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες, ώρες (10:00-14:00) είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, τηλ. +30 22510 29400, 22510 29577.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 16.01.2024- Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

(Απόφαση Δ.Σ. 286/18.12.2023 & ΕΔΠ 92/18.12.2023)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΤΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΕΔΠ

Share