Συγχρηματοδότηση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος της Κ.Π. 4112 του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.47/17.09.2015 απόφαση της ΕΔΤΠ ΕΠΑΛ.

Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στον ενδιαφερόμενο προς κοινοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων με απόδειξη παραλαβής.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλάισιο ΚΥΑ1911/29.10.2010, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π. 4112.

Πρακτικά Επιτροπής Ενστάσεων 11.09.2015 του Αξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Share