Συγχρηματοδότηση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 3ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος της Κ.Π. 4111 του Τοπικού Προγράμματος ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.45/16.07.2015 απόφαση της ΕΔΤΠ ΕΠΑΛ.

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στον ενδιαφερόμενο προς κοινοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων με απόδειξη παραλαβής.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλάισιο ΚΥΑ1911/29.10.2010, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π. 4111.

Share