Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης στη Λέσβο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωση/πληροφόρησης της ΟΤΔ, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την δημιουργία βιβλίου με ενδεικτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΤΟ LEADER“, σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.10.2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22283β/22.09.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

___________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07.10.2022

Η πρόσκληση ολοκληρώθηκε και η έκδοση ανατέθηκε με απόφαση Γεν. Διευθυντή σε προσφέροντα βάση τιμής. (mindclip, Επικοινωνία & Δημιουργική Υποστήριξη).

___________________________________________________________________________

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share