Σύμφωνα με το 152.166/ΨΣ2840-Β1/08.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου (1) “«Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764
Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται η Κατακύρωση του σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. και κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τους όρους και προυποθέσεις του Τεύχους Β. του Διαγωνισμού.

1. Απόφαση Κατακύρωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο. (Νο.215/4Α/21.05.2014)

2. Επιστολή ενημέρωσης υποψηφίου Αναδόχου, Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΩΜΕGΑ TECHNOLOGY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 09.05.2014

Σήμερα 09.05.2014, Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15485/04.02.2014 όσον αφορά την Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

Επιστολή Ενημέρωσης προς υποψήφιο Ανάδοχο 15737/09.05.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 29.04.2014

Σήμερα 29.04.2014, Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15485/04.02.2014 όσον αφορά την Αξιολόγηση του Φακέλου Δικαιολογητικών και Φακέλου Τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

Επιστολή Ενημέρωσης προς υποψήφιο Ανάδοχο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 01.04.2014

Σήμερα 01.04.2014, Καταληκτική Ημερομηνία του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15485/04.02.2014 ανακοινώνονται τα στοιχεία υποβολής σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση