Σύμφωνα με το 152.161/ΨΣ3410-Β1/07.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώ΅ης για το Σχέδιο Σύ΅βασης του Υποέργου (1) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος”” της Πράξης (374044) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος””,
Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται η Κατακύρωση του σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. και κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τους όρους και προυποθέσεις του Τεύχους Β. του Διαγωνισμού.

1. Απόφαση Κατακύρωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο. (Νο.216/Α/19.06.2014)

2. Επιστολή ενημέρωσης υποψηφίου Αναδόχου, OMEGA TECHNOLOGY O.E.

3. Επιστολή Ενημέρωσης Υποψηφίου Αναδόχου, ALLWEB SOLUTIONS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 10.06.2014, Ανακοινώνεται η αξιολόγηση του Γ’ Σταδίου του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15495/07.02.2014 με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου “ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

Ειδικότερα η αποσφράδιση και αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

1. ΠΡΑΚΤΙΚA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Γ΄ΣΤΑΔΙΟ.

3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 21.05.2014, Ανακοινώνεται η αξιολόγηση του Β’ Σταδίου του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15485/04.02.2014 με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου “ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

1. ΠΡΑΚΤΙΚA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Β΄ΣΤΑΔΙΟ.

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ALLWEB SOLYTIONS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 07.08.2014

Σήμερα 07.04.2014, Καταληκτική Ημερομηνία του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 15485/04.02.2014 ανακοινώνονται τα στοιχεία υποβολής σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Α΄ΣΤΑΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση