Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. αποτελεί τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΕΔΦ/ΟΤΔ-Α) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ. Το τμήμα αυτό το προγράμματος ακολουθεί ειδικότερους όρους και στοχοθεσία και ειδικότερη Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική για την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών της Ελλάδας.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 42 προτάσεων ύψους 3.364.409,93 έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 3.214.846,53 που αντιστοιχεί σε 41 υπαγώγιμες προτάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31.03.2022

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης ανακοινώνονται σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ως χρηματοδοτούμενες οι 23 προτάσεις για συνολικό προϋπολογισμό 1.824.787,70. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα προβεί άμεσα σε σχετικό αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού μέσω υπερδέσμευσης της πρόσκλησης για την κάλυψη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων πράξεων.

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους είναι να δοθεί κίνητρο στους Νέους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Λέσβο σε τομείς που μπορούν να αναδείξουν τοπικά τις δεξιότητες τους, να αναδείξουμε δυνατότητες καινοτομίας ώστε να συνεισφέρουμε στην άρση της φυγής στα κέντρα και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέες ιδέες και νέα πνοή. Ο στόχος αυτός σε μεγάλο βαθμό ικανοποιείται με 11 πράξεις που υπεβλήθησαν από Νέους έως 29 Ετών σε διάφορους τομείς και κλάδους.

Δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση σε προτάσεις από επαγγελματίες Αλιείς για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, αλιευτικό τουρισμό ή μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων με υποβολή μόνο 2 προτάσεων.

Σημαντικό γεγονός αποτελεί η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διασπορά των πράξεων, υπάρχουν πράξεις σε Δημοτικά Διαμερίσματα του νησιού μας που δεν εκδηλωνόταν επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο και στη παρούσα πρόσκληση εντοπίσαμε με ικανοποίηση αυτή τη διασπορά, π.χ. Ακράσι, Σκαλοχώρι, Σκουτάρος Μεσότοπος, Γαβαθάς, Τσόνια κ.α.

Προσδοκούμε ότι όπως σχεδιάστηκε αυτή η πρόσκληση για να αντιμετωπίσει πολύ περιορισμένα χρονοδιαγράμματα έτσι θα μπορέσει να εξελιχθεί και η υλοποίηση της. Επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες τεκμηρίωσης για την κάλυψη του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Θα τονίσουμε ιδιαίτερα την άριστη συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ που λειτουργεί με τρόπο που ενισχύει την φιλοσοφία και αντίληψη για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και στέκεται κοντά στις ανάγκες και τοπικές προσπάθειες μας.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share