ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ
...2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του ¶ξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016)
...«2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016) “Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του ¶ξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και υποδείγματα αυτής”»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016)
«Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016) “Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του ¶ξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και υποδείγματα αυτής”»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ
...Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανειλημμένων έργων του Αξονα 4 ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ του ΑΞΟΝΑ4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020...
...Συνάντηση-ενημέρωση επενδυτών για τις συνεχιζόμενες πράξεις του ¶ξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ...
..."Ενημέρωση επενδυτών Αξονα 4 Π.Α.Α... ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4, ΠΑΑ
..."Ενημέρωση επενδυτών Αξονα 4 ΠΑΑ...
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Α. 2014-2020
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ...
..."ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ"...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση-Αποτελέσματα Αξιολόγησης 5ης Πρόσκλησης...
... Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 5ης Πρόσκλησης Αξ.4-ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ-5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...
...ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27.04.2015. ΏΡΑ 14:00
Ολόκληρο το άρθρο >>>

5η Πρόσκληση Τ.Π. Αξονα 4-ΠΑΑ
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ, για υποβολή φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοινωση, 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ
..."ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ"...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση-Αποτελέσματα 4η Πρόσκληση
... Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 4ης Πρόσκλησης Αξ.4-ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ-4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...
...ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 04.07.2014. ΏΡΑ 14:00
Ολόκληρο το άρθρο >>>

4η Πρόσκληση Τ.Π. Άξονα 4-ΠΑΑ
...με Καταληκτική ημερομηνία 04.07.2014
Ολόκληρο το άρθρο >>>

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αξ.4-ΠΑΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
...Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης Δικαιούχων
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοινωση, 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ
..."ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ"...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Αποτελέσματα Αξιολόγησης...
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4-ΠΑΑ Λέσβου...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ...
...ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27.11.2012. 14:00...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΟΝΑ 4
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 22.10.2012
...ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4, ΠΑΑ-2007-2013, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24.07.2012, 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΤΑΛ Α.Ε.
Τ.Π. Άξονα 4 του ΠΑΑ, ΛΕΣΒΟΥ, Προσέγγιση LEADER
Ολόκληρο το άρθρο >>>

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, LEADER...
...Τ.Π. Άξονα 4 του ΠΑΑ, ΛΕΣΒΟΥ, Προσέγγιση LEADER. Νέα καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ενστάσεων...
...Αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του τοπικού προγράμματος του Αξ.4-ΠΑΑ, προσέγγιση LEADER
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση, Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων...
2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άξονα 4-ΠΑΑ, Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης...
...2η Πρόσκληση Τοπικού προγράμματος, Υπομέτρα L311, L312, L313, 03.04.2012
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση, 31.01.2012
Διαδικασία Πληρωμών - Εκταμιεύσεις επί Ενταγμένων Επενδυτικών Σχεδίων...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης...
Υπομέτρο 123α, Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων, 2η Πρόσκληση-25.11.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου 28.11.2011
...και στατιστικά στοιχεία...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ειδικό πρωτόκολλο Υποβολής
Καταγραφή ειδικού πρωτοκόλλου υποβολής φακέλων υποψηφιότητας κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 25.11.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Υπενθύμιση !
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής, 25.11.2011 (14:00)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου-28.09.2011
Ενημερωτική Εκδήλωση, Επιμελητήριο Λέσβου, Παρασκευή 30.09.2011, 2η Πρόσκληση Προγράμματος LEADER
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...
...Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου, 01.09.2011
Ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης-LEADER ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, LEADER...
Τοπικό Προγράμμα Άξονα 4 του ΠΑΑ, ΛΕΣΒΟΥ, Προσέγγιση LEADER
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου, 10.08.2011
Ανακοίνωση Προδημοσιεύσεων, 10.08.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-2η Πρόσκληση...
...ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. Αξόνα 4-ΠΑΑ, Προσέγγιση LEADER...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

6η Υποεπιτροπή Παρακολούθησης LEADER, Βρυξέλλες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19.05.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24.03.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24.03.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος των υπομέτρων L313-4, L321, L322 και L323...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΧΑΡΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ,
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER, ΛΕΣΒΟΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ενημέρωση Υποβολής-Λήξη προθεσμίας...
Online Ενημέρωση...Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής-Φ.Υ., 05.10.2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.10.2010, ΠΡΟΣΟΧΗ!, ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05.10.2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΧΑΡΤΗΣ-LEADER, "ΓΕΩΡΓΙΑΣ"
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΞ.4-LEADER, ΠΑΑ
(Ο ΧΑΡΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ LEADER...
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΤΑΛ - 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 02.08.2010
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΕΣΒΟΥ-ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27.07.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε., 27.07.2010 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ "ΠΡΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.07.2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ...
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-LEADER-ΑΞ.4-ΠΑΑ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π. LEADER-ΑΞ.4-ΠΑΑ
Ξεκίνησε η Διαδικασία Δημοσιοποίησης...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Νομοθεσία-Θεσμικό Πλάισιο LEADER...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ LEADER
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ LEADER, ΕΤΑΛ Α.Ε.-ΥΠΑΑ&Τ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>