ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313
...3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 311-312-313 ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 5360/02-07-2010
...2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 5360/02-07-2010
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313
Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανειλημμένων έργων του Αξονα 3 ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313
...ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...
...Πρώην άξονας 3-ΠΑΑ 207-2013, νυν Μέτρο 6.4 2014-2020 του ΠΑΑ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ
..."Ενημέρωση επενδυτών Αξονα 3 Π.Α.Α...
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Α. 2014-2020.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Τροποποίηση Κ.Υ.Α. Άξονα 3 - Π.Α.Α.
Παράταση υποβολής 1ου Αιτήματος Πληρωμής έως 15.06.2013 - Τροποποίηση ΚΥΑ 4424/2010, (6174/19.03.2014)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
...Επικαιροποίηση Τιμών Μονάδος Κατασκευαστικών Έργων, ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
..."Ολοκλήρωση Υποβολής Φυσικών Φακέλων Υποψηφιότητας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΟΝΑ 3

Ολόκληρο το άρθρο >>>


Διαδικασίες-Διευκρινήσεις για την υλοποίηση έργου Υποστηρικτικού Μηχανισμού Βορίου Αιγαίου.
...ΑΞΟΝΑΣ 3, (Ιδιωτικά Έργα) του Π.Α.Α. της Ελλάδος, 2007-2013
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ,
(πρωην ΟΠΑΑΧ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΑΑ,
(πρωην ΟΠΑΑΧ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Παράταση Άξονα 3-ΠΑΑ
Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας για τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 01.11.2010...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ-3 ΤΟΥ ΠΑΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑΧ)...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
Πληροφορίες σχετικά με τον ΑΞΟΝΑ 3, (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.), Διαδικασία Ενημερωτικών εκδηλώσεων...
Ολόκληρο το άρθρο >>>